Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Strategisk inriktning 2024-2030

På Riksstämman 2023 antogs en strategisk inriktning för åren 2024-2030. Här kan du läsa mer om den strategiska inriktningen och arbetsmaterial som snart finns för att börja jobba med den.
På Riksstämman 2023 antogs en strategisk inriktning för åren 2024-2030. Här kan du läsa mer om den strategiska inriktningen och arbetsmaterial som snart finns för att börja jobba med den.

För Svenska Röda Korset är den strategiska inriktningen det dokument som samlar organisationens uppdrag, vision och mål på ett och samma ställe. Den strategiska inriktningen definierar vår roll utifrån det som händer i samhället och världen, och är ett stöd när vi planerar vår verksamhet.

Här kan du ladda ner och läsa strategisk inriktning 2024-2030, den finns både på svenska och engelska.

Beställ en tryckt version från Föreningsbutiken här

Vision: ”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld”

Världen förändras. De humanitära behoven ökar. Allt fler människor befinner sig i akut utsatthet till följd av krig, konflikter och katastrofer. Ojämlikheten fortsätter att växa och klimatkriser blir allt vanligare med värre konsekvenser. Samtidigt eskalerar de politiska spänningarna.

Vårt arbete är viktigare än någonsin. I över 150 år har Röda Korset varit en ledande organisation för människor i utsatthet och när så mycket går åt fel håll måste vi stå upp för medmänsklighet och vara rustade för att möta nya utmaningar.

Med en strategisk inriktning 2024-2030 och vår vision bygger vi organisationen starkare. Vi blir den främsta kris- och katastroforganisationen i Sverige, och i världen. 

Som organisation bidrar vi till att uppfylla visionen genom de verksamheter vi bedriver, som i strategin är inriktade på att vi:

  • är en humanitär kraft som stärker människor och samhällen 
  • agerar snabbt vid kris, lokalt, nationellt och internationellt 

För att nå fram dit till 2030 fokuserar vi på

  • Mångfald och inkludering
  • Fler engagerade
  • Samarbeten som gör oss starka
  • Aktivt opinions- och påverkansarbete
  • Innovation och digitalisering
  • Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna

I filmen nedan presenteras strategin

Dela gärna filmen. Den strategiska inriktningen berör hela vår organisation.

Våra fokusområden

Vi gör mycket bra redan idag men för att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi stärka vår organisation. Vi ska bidra till ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld och för att lyckas med det har vi sex stycken fokusområden att jobba med:

Mångfald och inkludering 

Vi är en organisation som jobbar för mångfald och inkludering för att kunna agera utifrån lokala behov och skapa relevant verksamhet. Vi lever utifrån våra grundprinciper genom ett modigt ledarskap med fokus på mångfald, jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Våra olika bakgrunder och erfarenheter ger oss trovärdighet och handlingskraft, och dessutom större engagemang, innovation och delaktighet i vårt uppdrag. Vi arbetar förebyggande och agerar tydligt i situationer där någon diskrimineras eller kränks inom vår organisation. 

Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna 

Klimatförändringarnas effekter slår hårdast mot dem som redan befinner sig i störst utsatthet. Utan åtgärder kan klimatförändringarna få katastrofala följder för människor världen över. Vi arbetar förebyggande för att lyfta de konsekvenser klimatkrisen orsakar och visar på de risker och humanitära konsekvenser det får. I vårt dagliga arbete bedömer vi miljö- och klimatrisker och bidrar till att minska dessa och göra våra insatser mer klimatmässigt hållbara. Vi tar vårt ansvar i att minska vårt eget klimatavtryck genom att resa och konsumera på ett medvetet sätt och bidrar till cirkulär och hållbar konsumtion i samhället genom våra återbruks- och secondhandverksamheter. 

Fler engagerade 

Grunden i Röda Korset bygger på frivillighet både i vardag och kris. Tillsammans engagerar vi oss för medmänsklighet och vi behöver blir fler som jobbar utifrån vårt uppdrag för att förverkliga vår vision. Därför ser vi över och utvecklar våra engagemangsformer för att fortsätta att vara en attraktiv och relevant organisation. Vi vill att den som engagerar sig i Svenska Röda Korset oberoende av tid, resurser och livssituation ska kunna växla mellan olika typer av engagemang. 

Samarbeten som gör oss starka 

Genom samarbete inom och utom rödakors- och rödahalvmånerörelsen skapar vi engagemang och når fler som behöver vårt stöd. Som organisation växlar vi upp vårt interna samarbete och skapar erfarenhetsutbyten mellan kretsar, anställda och tillsammans med Röda Korsets Ungdomsförbund, Röda Korsets folkhögskola och Röda Korsets Högskola. Externt ökar vi vår samverkan lokalt och nationellt med offentlig sektor, civilsamhällesorganisationer och näringslivet. Vi bidrar också till en stärkt rödakors- och rödahalvmånerörelse som ger värde i både vår nationella och internationella verksamhet. 

Aktivt opinions- och påverkansarbete 

Vi är rösten för med mänsklighet. Vi står fast vid våra grundprinciper och tydliggör dessa i samhällsdebatten och genom opinionsbildning. I vårt opinionsarbete arbetar vi samordnat lokalt och nationellt för att nå störst resultat. I vårt påverkansarbete har vi inställningen att långsiktiga policies och beslut påverkas genom direktkontakt och dialog med beslutsfattare. Genom humanitär diplomati påverkar vi tillsammans beslutsfattare lokalt, nationellt och internationellt att agera med fokus på människor i utsatta situationer. Vårt opinions- och påverkansarbete baseras alltid på erfarenhet, expertis och med exempel från vår verksamhet. För att stärka effekten av vårt  påverkansarbete samarbetar vi med andra organisationer och tar en aktiv roll att påverka inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen. 

Innovation och digitalisering 

Inom hela organisationen behöver vi förstärka vår förmåga att arbeta innovativt och dra nytta av den snabba digitala utvecklingen. Vi använder tillgänglig teknik och digitala verktyg som gynnar våra verksamheter och vår organisation för att jobba smartare och följa effekterna av vårt arbete. När vi utvecklar våra verksamheter och testar nya sätt att arbeta utgår vi från våra gemensamma behov och förutsättningar. 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!