Kretsnytt mars 2024: Ordföranden har ordet

Kära rödakorsare,

Nyligen släpptes en rapport om hur Sverige efterlever de mänskliga rättigheterna.

Vi har sedan länge setts som ett föregångsland, men nu backar vi tyvärr på området enligt Institutet för mänskliga rättigheter.

Bland annat lyfts hur personer med funktionsvariationer är en grupp vars rättigheter förbises allt för ofta. En annan utsatt grupp som nämns är barn och ungdomar. Samtidigt diskuterar rapporten några av lagförslagen som ligger på bordet kopplat till kriminella nätverk. Här uttrycks en oro kring vissa brottsbekämpande åtgärder som visitationszoner, där det finns en risk för etnisk profilering.

För att undvika att gå fel när nya lagar stiftas behöver beslutsfattare få bättre kunskap om mänskliga rättigheter. Det gäller dessutom inte enbart lagstiftare – vi måste som samhälle i stort öka vår kunskap för att värna allas lika värde och fundamentala rättigheter.

De universella rättigheterna innebär att alla människor har samma värde. Ingen får diskrimineras på grund av ursprung, kön, språk, religion eller politisk uppfattning. Vi har alla rätt till likhet inför lagen och rätt att söka skydd. Vi har medborgerliga och politiska rättigheter, såväl som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rätten till social trygghet, rätten till vård och rätten till lika lön för lika arbete är viktiga grundbultar. Barn har särskilda rättigheter enligt FN:s barnkonvention som kom till 1990.

Röda Korsets vision om ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld vilar på våra sju grundprinciper. Humanitet är den grundprincip som tillsammans med opartiskheten särskilt beskriver uppdraget att ”förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet och främja fred”.

Nu i mars larmade vi tillsammans med tre andra organisationer om att barnfattigdomen ökar i Sverige. Allt fler familjer har svårt att ha råd med det mest basala som mat, kläder och ett tryggt boende. Det är en oroande utveckling. Flera kretsar har under året vittnat om att fler söker stöd hos oss. 

Du som rödakorsare är med och bidrar till ett mer medmänskligt Sverige och en hållbar värld. Det gör vi tillsammans varje dag i det lokala arbetet i kretsarna, när vi påverkar landets beslutsfattare och i arbetet att stärka våra systerföreningar. Det gör vi också när vi välkomnar fler att engagera sig inom vår rörelse och gemensamt arbetar för ett mer medmänskligt Sverige. 

Tillsammans står vi upp för de mänskliga rättigheterna och bidrar till att de efterlevs!

Anna Hägg-Sjöquist

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!