Vill öka mångfald och inkludering

Anna Hägg-Sjöquist och Martin Ärnlöv.

En mångfald av rödakorsare med olika bakgrunder ger oss handlingskraft och bidrar till att främja engagemang, innovation och delaktighet i vårt uppdrag. ​ Vi vill bli en än mer inkluderande organisation fri från diskriminering och kränkande särbehandling i alla dess former.

Om perspektivundersökningen 
För att bättre förstå vårt nuläge och kunna göra relevanta insatser genomförde Röda Korset en perspektivundersökning om mångfald och inkludering i december 2022. Undersökningen syftar till att kartlägga, analysera och förstå både styrkor och brister utifrån hur frivilliga, förtroendevalda och anställda uppfattar mångfald och inkludering inom organisationen. Resultatet av enkäten är nu bearbetad och presenteras i en rapport som finns publicerad här på Kunskapsbanken.

Att agera för förändring 
Målet är att stärka organisationens kultur med mod och handlingskraft att när någon bevittnar eller blir utsatt för diskriminering inte låter det passera. Vi behöver också bli bättre på att hantera incidenter och skapa tillit till våra processer. Ett aktivt inkluderande ledarskap kommer att vara avgörande för att uppnå förändring, där vi gemensamt har ett stort ansvar. 

Att kunna skapa en inkluderande och trygg kultur, där vi blir mer varse om hur vi uppträder och bemöter varandra och ha en nyfikenhet och ödmjukhet inför våra olikheter, det kräver ett arbete inom flera områden. Det krävs en hel del mod att göra dessa förändringar. Utmaningen ligger i att vi alla behöver öka vår kunskap och förståelse så att vi får syn på våra egna fördomar och att vi vågar påtala brister.  

 
Nästa steg 
Med perspektivundersökningen som grund kommer organisationen att, i en inkluderande process, arbeta fram en handlingsplan med initiativ för det fortsatta arbetet kring likabehandling, mångfald och inkludering. Det förslag som ligger inom den nya strategiska inriktningen 2024–2030 tar också en större ansats att aktivt arbeta för ökad mångfald och inkludering inom hela organisationen. 

Läs mer om vårt arbete med mångfald och inkludering 

Röster om rapporten 

 

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande Röda Korset:

"Sverige står inför flera nya humanitära utmaningar och Röda Korset måste kunna möta dessa genom att vara relevanta. Det gör vi bäst om vi medlemmar, frivilliga, förtroendevalda och medarbetare bättre kan reflektera det svenska samhället. För i dag speglar inte vi som organisation den mångfald och de olika perspektiv som kännetecknar det svenska samhället.

Redan för några år sedan fastställdes visionen om nolltolerans vad gäller rasism, intolerans och annan diskriminering och slog fast att Röda Korset skall vara en välkomnande och medmänsklig organisation som välkomnar alla utan åtskillnad. Tyvärr visar enkätsvaren i denna enkät att vi inte är där.

Det återstår mycket mer att göra för att alla skall känna sig inkluderade på lika villkor såväl bland frivilliga som anställda. Vi har ett gemensamt ansvar för att inkludera alla och öka mångfalden på alla nivåer i vår organisation."

 

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset:

"Undersökningen visar tydligt att vi måste öka vår kunskap och arbeta mer med det här. Endast 45 procent anser att ledningen och HR är tillräckligt aktiva för att främja en inkluderande arbetsmiljö.

Mångfald och inkludering är redan ett viktigt fokusområde i förslaget till Strategi 2030. Vi har den här veckan haft detta som tema på vår chefsdag. För att kunna verka för ett mer inkluderande ledarskap behöver vi även se till alla utbildningar genomsyras av mångfalds och inkluderingsperspektiv. Allt från Röda Kors-kunskap, frivilligledarutbildning och vår ledarträning Handlingskraft och mod."  

 

Åsa Alexandrow, avdelningschef HR Röda Korset:

"Det är tydligt att vi inte lyckas med inkludering i tillräckligt hög grad, i bemärkelsen att alla ska känna sig respekterade oavsett bakgrund, att olika åsikter är välkomna, att det är okej att göra misstag och att kunna vara sig själv.

Respondenter som tillhör en underrepresenterad grupp känner mindre stolthet i att vara engagerade eller att arbeta på Röda Korset och känner sig i lägre grad inkluderade. Det gäller främst personer som är yngre, med utländsk bakgrund och de med ett långvarigt hälsotillstånd som NPF eller funktionsvariation. Det här måste vi ändra på.

Vi behöver bättre förstå vad som bidrar till detta och arbeta för att säkerställa att vi inte har exkluderande strukturer."  

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!