Vikten av en plan för uppstart och fortsatt föreningsdemokrati

Vi ser två kritiska frågor som Svenska Röda Korsets styrelse behöver axla och besvara, skriver ledamöter av Regionråd Mitt.

Det är mer än ett halvår sedan som Sverige drabbades av covid-19 pandemin. En hel del kretsar ställde om verksamheten, medan andra kretsar fick lägga den i träda främst på grund av att många av våra medlemmar och frivilliga rent åldersmässigt befinner sig i en riskgrupp. I månadsskiftet juli/augusti rekommenderade Folkhälsomyndigheten fortsatt hemmaarbete och vidhöll på så sätt sina tidigare rekommendationer. Vi har i skrivande stund inte sett att restriktionerna – annat än för resor – i något väsentligt lättats sedan de sattes in.

Som vi ser det ställer situationen åtminstone två kritiska frågor som Svenska Röda Korset styrelse behöver axla och besvara. Dels en fråga om hur man kommer att få kretsar, vars verksamhet legat vilande i över ett halvår, att den dag det är möjligt återuppta verksamheten, på nytt engagera sina frivilliga och medlemmar, och på så sätt återigen hindra och lindra mänskligt lidande. Dels en fråga om hur föreningsdemokratin kommer att påverkas. Ingen vet idag hur situationen med pandemin och restriktionerna ser ut i januari och februari, eller framåt nästa sommar för den delen. Trots det står såväl kretsstämmor, regionrådsval och Riksstämman 2021 relativt snart för dörren, och de närmar sig med stora kliv.

Vår föreningsdemokrati är den form med vilken vår verksamhet stöps. Förtroendeorganisationen – och därigenom vårt folkrörelseinslag – förutsätter en levande föreningsdemokrati med välfungerade strukturer. Vi ser en stor farhåga i att Svenska Röda Korset med nuvarande organisation på många håll kommer att ha svårt att genomföra kretsstämmor om situationen kring pandemin inte förbättras drastiskt innan det är dags. I ett sådant scenario riskerar hela vår föreningsdemokrati att bli haltande. Utan att hålla kretsstämmor i rätt ordning får vi inte demokratiskt valda riksstämmoombud och kretsstyrelser. Det i sin tur gör att vi inte kan hålla en riksstämma som ger uttryck för medlemmarnas vilja och vi kan då inte med gott samvete utse nya regionråd. Det här är en fråga som därför borde hålla styrelsen mer eller mindre sömnlös, och vi förutsätter att man inom kort kommer att kunna redogöra för hur föreningsdemokratin i varje led ska kunna upprätthållas.

Samtidigt som föreningsdemokratin är en djupt rotad förutsättning för att Svenska Röda Korset ska fortsätta vara den organisation vi alla känner, är verksamheten än viktigare. Verksamheten är med andra ord så att säga inte formen, utan det som utgör organisationens själva innehåll. Vi vill verkligen ge en eloge till alla kretsar som klarat av att både i det stora och det lilla anpassa verksamheten, och på så sätt fortsatt hjälpa människor genom och under pandemin. Vi beundrar den kapacitet och kreativitet som vi ser där. Samtidigt har vi den största respekt för att långt ifrån alla kretsar har haft förutsättningarna för att anpassa sin verksamhet under pandemin. Vi inser att det finns en brytpunkt för varje enskild krets, då verksamheten inte längre med lätthet kommer att kunna tas upp på nytt utan där nedläggning blir den enkla vägen ut även om det riskerar att lämna oss utan krets i den kommunen. Till det här ska läggas de ekonomiska svårigheter som flera kretsar kan komma att få. Svenska Röda Korsets styrelse behöver därför med kraft arbeta för att det inte ska ske.

Till sin hjälp för att möta de här problemen har styrelsen alla medlemmar och frivilliga; kretsar och regionråd; samt tjänstepersonorganisationen. Initiativet och det yttersta ansvaret bär styrelsen alltjämt självt. Vi ser därför fram emot deras fortsatta arbete och initiativ för att förhindra att pandemin ges långtgående och oåterkalleliga effekter i vår organisation.

Urban Lindblom, ordförande för Regionråd Mitt
Linus Hagander, vice ordförande för Regionråd Mitt
Yvonne Arlestrand-Lundgren, sekreterare för Regionråd Mitt

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!