På rednet.rodakorset.se använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läsa mer om kakor

Vi bidrar till ny socialtjänstlag

Johanna Saunders

Johanna Saunders, tematisk rådgivare, satt med i referensgruppen till utredningen "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag". Här berättar hon om Röda Korsets bidrag till utredningen.

I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg var ansvarig för utredningen och betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. 

Johanna Saunders, som är tematisk rådgivare i socialrätt hos oss på Röda Korset, satt med i referensgruppen till utredningen. Johanna har även ansvarat för vårt remissvar.

Hallå där Johanna Saunders, du har suttit med i referensgruppen till utredningen om en ny socialtjänstlag – vad är det viktigaste för kretsar att veta om den?

Det som ska hända nu är att alla remissvar ska gås igenom, sedan lägger regeringen ett lagförslag, och sedan ska det röstas i riksdagen. Vi hoppas såklart att det kommer att leda till en socialtjänst som verkligen är mer inkluderande, förebyggande, lättillgänglig och som har ett starkare skydd för barn, men det som då måste till är också mer resurser till socialtjänsten.

Under de senaste åren har vi sett hur de offentliga myndigheternas stöd till utsatta grupper inte alltid räcker till. Många av våra kretsar vittnar om att de i sina verksamheter möter människor som faller utanför systemet och inte får sina mest grundläggande humanitära behov tillgodosedda. Vi ska göra vad vi kan för att möta behoven genom våra verksamheter, men det är också väldigt viktigt att vi påverkar och påtalar de brister och behov vi ser. Därför tog vi plats i referensgruppen till utredningen och därför har vi nu också svarat utredningens slutbetänkande.

De största förändringarna i förslaget

De största förändringarna l utredningens förslag är att Socialtjänstlagen ska bli mindre detaljstyrande och i större utsträckning ha karaktären av en ramlag och ge mer handlingsutrymme och flexibilitet åt kommuner att anpassa sina insatser.

Socialtjänsten ska ha ett tydligare förebyggande perspektiv som ska genomsyra all verksamhet och Socialtjänsten ska bli mer lättillgänglig. Det ska bland annat garanteras genom att flertalet insatser inte ska behöva föregås av utredning och behovsprövning.  Barnrättsperspektivet ska förstärkas genom barns ställning i kontakt med socialtjänsten.

Utöver dessa förslag hade utredningen bland annat i uppdrag att ta ställning till behovet av Socialt ansvarig samordnare i varje kommun vilket man inte lämnade något förslag kring samt att ta ställning till behovet av en särlagstiftning för äldre vilket utredningen i slutbetänkandet inte rekommenderade. Utredningen omfattade inte det ekonomiska biståndet i form av försörjningsstöd.

Generellt är vi positiva till utredningens slutsatser

Det finns inga förslag som vi ser några större negativa konsekvenser av. Däremot ser vi att det i flera förslag saknas konkreta förändringar och åtgärder som skulle kunna leda till verklig förändring. I många fall föreslår man förstärkta perspektiv och nya formuleringar som vi är positiva till men där vi ger kompletterade synpunkter och rekommendationer utifrån de behov vi identifierar genom våra verksamheter och erfarenheter. Exempelvis rekommenderar vi ett större fokus på hemlöshet och socialtjänstens koppling till bostadsförsörjning och krisberedskap och vi ger rekommendationer om att papperslösa i större utsträckning ska få stöd av Socialtjänsten.

Vad gäller att Socialtjänstlagen ska utformas mer som en ramlag lyfter vi fram de risker vi ser med att kommuner kan komma att agera än mer olika än idag och vi rekommenderar därför att man ska införa en Socialt ansvarig samordnare i varje kommun för att ansvara för kvalitetsuppföljning och rättssäkerhet. Vi rekommenderar även att en ny utredning bör tillsättas för att även se över försörjningsstödet. Sedan utredningen presenterade sitt slutbetänkande har Coronakommissionen presenterat sin första delutredning som visar på allvarliga brister inom äldreomsorgen. Vi hänvisar till de resultaten och välkomnar regeringens förslag om att se över förutsättningarna för en ny äldreomsorgslag. 

Läs hela remissvaret på rodakorset.se

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!