Verktyget Frivillig kommer att ersättas på sikt

Verktyget Frivillig

Riksstämman 2019 beslutade, genom den strategiska inriktningen för 2020-2023, att vi ska satsa på digitalisering för att arbeta smartare, bli synligare och för att underlätta verksamhet och engagemang. Som en del i detta arbete kommer verktyget Frivillig, som inte visat sig vara den hjälp och det stöd som var målet med verktyget, att ersättas med en bättre lösning på sikt. Verktyget kan dock fortsättas att användas tills annat kommuniceras.

I januari 2018 lanserades verktyget Frivillig, kretsens digitala verktyg för schemaläggning, koordinering och rapportering av frivilliga och verksamheter. Förväntningarna var höga, likaså ambitionen att tillgodose de behov av digitalt stöd som finns.

Redan vid lanseringen, som skedde i samband med den årliga Kretsrapporten, upplevdes stora tekniska hinder med verktyget och Frivillig fick en svår start. Även om mycket har utvecklats och förbättrats sedan dess upplevs inte verktyget vara det stöd som önskas. Under hösten 2019 genomförde en arbetsgrupp en grundlig och omfattande utvärdering av verktyget, både utifrån ett tekniskt och ett användarperspektiv.

Sammanfattningsvis visade utvärderingen att trots att verktyget har många bra och önskade funktioner är användarvänligheten mycket låg, få frivilliga använder verktyget, och det finns en stor behörighetsproblematik.
Därtill är tekniken Frivillig är byggd på komplex och har många beroenden till andra verktyg, vilket gör verktyget väldigt svårt att förvalta och förbättra. Detta gör att det är mer kostsamt att bygga om Frivillig till något som bättre stöttar verksamhet och engagemang, än att ta med sig lärdomarna och implementera ett eller flera nya verktyg som fyller de behov Frivillig var tänkt att fylla.
Som en del av satsningen på digitalisering och gemensamma stödsystem som underlättar i ens rödakorsvardag, har vi med denna utvärdering som grund beslutat att verktyget Frivillig på sikt ska ersättas.

Vad händer nu?

Vi befinner oss nu i ett skede där vi vet att verktyget Frivillig behöver ersättas, men vi har ännu inte landat i vilken lösning som blir den bästa. Vi kan i detta arbete inte titta isolerat på Frivillig, utan behöver även titta på de andra digitala stödverktyg vi har och vad som ska hända med dem. Vi vill erbjuda en sammanhållen helhetslösning av digitala verktyg för att underlätta verksamhet och engagemang. Verktyget Frivillig kan dock fortsätta att användas tills annat kommuniceras.

Tillsammans har vi gjort en lärorik resa. Vi har idag helt andra förutsättningar för att ta fram ändamålsenliga digitala verktyg än vid framtagandet av Frivillig. Den organisation, kompetens och erfarenhet vi på Röda Korset har idag kring digital utveckling och implementering av digitala verktyg är mycket större än vad den var vid framtagandet av Frivillig. Vi är därför säkra på att vi kommer att kunna erbjuda bra verktyg som underlättar verksamhet och engagemang. Vi ska helt enkelt göra om – och göra rätt.

Tack till alla som deltagit i utvärderingen av verktyget Frivillig och som med stort tålamod och konstruktiv kritik hjälpt oss fatta ett beslut kring hur vi ska gå vidare med verktyget. Vi hoppas att ni vill fortsätta följa med på den stundtals utmanande men också spännande digitala utvecklingsresa vi befinner oss i.

Vid frågor – vänligen kontakta Infoservice.

I Kunskapsbanken kan du läsa utvärderingen och frågor och svar om ersättandet av Verktyget Frivillig

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!