Verksamhetsrapporteringen belyser ett händelserikt år 2022

Kretsarnas verksamhetsrapportering 2022 är nu sammanställd och det har minst sagt varit ett händelserikt år, med fortsatta effekter av coronapandemin samtidigt som vi under året sett en stor mobilisering av engagemang till följd av kriget i Ukraina.

Engagemang i samband med kris och coronapandemins fortsatta effekter

Den 24e februari bröt kriget i Ukraina ut och i Sverige skedde en snabb mobilisering av engagemang. När det kommer stora kriser som kriget i Ukraina vill fler människor engagera sig och framför allt utifrån krisberedskap. Tack vare att kretsar snabbt ställde om och växlade upp verksamhet för att möta behoven från skyddsbehövande från Ukraina kunde organisationen också omsätta ett stort engagemang från de många personer som önskade bidra. Detta engagemang har bidragit till att Röda Korset ökat antalet frivilliga till 25 000. Ökningen är alltså framför allt en följd av engagemanget i krisinsatser, och det handlar framförallt om kortare, tidsbegränsade uppdrag. Även om det skett en ökning av frivilliga jämfört med 2021 går det inte att utläsa någon trend kring ökat långsiktigt engagemang i stort eller att Röda Korset återhämtat sig från minskningen av frivilliga till följd av coronapandemin och det tappet som kom 2021.

För tappet under 2021 är fortfarande märkbart inom vissa verksamheter, exempelvis Second hand och inom kunskapsspridning av första hjälpen. Efter covid har många frivilliga försvunnit från second hand-verksamheten och det har varit svårt att rekrytera nya.  Att vara frivillig i second hand-butik innebär att vara engagerad under en längre tid. Det är svårare att attrahera nya intresserade av denna typ av uppdrag när många vill ha kortare och tydligt avgränsade uppdrag. Inom första hjälpen är det likdanade problematik, uppdrag som kräver utbildning och ett långsiktigt engagemang är inte lika attraktiva under kriser. Verksamhet som gradvis tycks återhämta sig från pandemins många restriktioner är de hälsofrämjande verksamheterna, som läxhjälp, anhörigstöd och träna svenska. Flera frivilliga har kunnat återgå till sina uppdrag. Verksamheterna har även aktualiserats ytterligare som effekt av kriget i Ukraina.

Förutom de hälsofrämjande verksamheterna syns en kraftig ökning, med 93% fler kretsar, som bedriver verksamheten grundläggande behov – tak över huvudet, kläder och mat.  Även detta är troligtvis en effekt av kriget i Ukraina, men också att behoven av humanitärt stöd generellt ökat i samhället under året och att allt fler lever på marginalen.

I relation till krisberedskapen är det tydligt hur både coronapandemin och kriget i Ukraina bidragit till att krisberedskapskapaciteten hos kretsar har ökat. Fler kretsar lägger tyngd vid vikten av ett aktivt krisberedskapsarbete och fler kretsar löpande övar sin beredskapsplan. Genom ett aktivt krisarbete har även kretsar i ökad utsträckning agerat med någon form av krisberedskap samt gör trygghetsskapande insatser vid social oro i lokala kriser, exempelvis vid bränder eller skjutningar.

Du hittar Röda Korsets sammanställning av kretsars verksamhet i Kunskapsbanken.

Vikten av att rapportera - hur används resultaten?

Det är avgörande för oss som organisation att på ett samlat sätt kunna visa allt viktigt arbete som genomförs. Det finns flera anledningar till att Svenska Röda Korset behöver samla in information om kretsarnas verksamheter. Underlaget används till verksamhetsutveckling och extern kommunikation eller opinionsbildning riktat till medier, finansiärer, givare och allmänheten.

Men en av de viktigaste anledningar till att ha en samlad rapportering är att möta de växande kraven på återrapportering till externa finansiärer. Genom verksamhetsrapporteringen kan vi förtydliga varför en gåva eller ett företagssamarbete med oss som organisation är en bra investering.  En investering som gör en verklig skillnad för människor i utsatta situationer. Det handlar också om vikten av att stärka vårt generella anseende och det långsiktiga förtroendet hos allmänheten genom att vi konkretiserar åstadkomna samhällsnytta genom våra verksamheter. Ett exempel på hur verksamhetsrapporteringen används som grund för verksamhetsutveckling är i en satsning som genomförs under våren 2023 inom grundläggande behov.

Vi har intervjuat Åsa Jansson och Mira Lageryd Luthman om den nationella satsningen som ska ligga till grund för hur Röda Korset ska rikta det arbetet i fortsättningen. En kartläggning som inte kunnat genomföras utan det gedigna underlag som verksamhetsrapporteringen bidragit till.

- På grund av detta ökade tryck på verksamheten genomför nu Svenska Röda Korset en nationell kartläggning som syftar till att klargöra hur organisationen ska fokusera sitt arbete inom att tillgodose grundläggande behov hos personer i utsatta situationer. Ambitionen är att kartlägga vart och vilka behov är som störst, för att sedan kunna rikta och utveckla verksamheten därefter. Denna kartläggning kommer även användas för opinionsbildning och i påverkansarbete, beskriver Mira och Åsa.

En viktig del i kartläggningen är också att kontakta och följa upp på det som rapporterats. Utifrån det får vi en tydligare bild av de lokala behoven. Både Åsa och Mira beskriver att de ser framemot att få närmare kontakt med kretsar i kartläggningen.

- Inom ramen för kartläggningen kommer vi kontakta kretsar som rapporterar att de bedriver verksamhet för att tillgodose grundläggande behov där vi önskar få mer detaljerat beskrivet vad kretsen gör inom området, vilka behov som är störst och om något behov inte täcks in av befintlig verksamhet, förklarar Åsa och Mira.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!