Vårt bidrag till kris och katastrofinsatser 2023

Krisinsatser 2023

Under 2023 fortsatte Svenska Röda Korset att bidra starkt till rörelsens katastrofinsatser, både med fler utsända experter och med mer pengar.

Många upplever nog att 2023 var ett ganska eländigt år, där det ofta kändes som kriser och katastrofer hela tiden avlöste varandra. Det fortsatta brutala kriget i Ukraina, terrorn och den ödeläggande väpnande konflikten i Israel och Palestina, kraftiga jordbävningar i Turkiet, Syrien, Marocko och Afghanistan, är bara några av de akuta situationer som uppstått under året. Men också effekterna av det så kallade El Niño-fenomenet – som ökad hunger och matbrist, översvämningar och epidemier i redan katastrofdrabbade och sårbara länder – skapade nya och förvärrade humanitära behov. Detta har lett till att antalet människor på flykt fortsatte att stiga till hela 110 miljoner individer. Också antalet människor som lever i en situation av hungersnöd eller akut matosäkerhet fortsatte öka till 258 miljoner.

Svenska Röda Korset har under året bidragit till den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens gemensamma insatser för att lindra effekterna av dessa händelser på ett antal olika sätt. Vi har sekonderat 31 experter till katastrofinsatser inom exempelvis områdena krissamordning och ledning, vatten och sanitet, och hälsa- och sjukvård, men också skickat delegater inom dialog och kommunikation, för att göra insatserna mer inkluderade och relevanta för de drabbade. Vi bidrog också med mer katastrofstöd i form av pengar än tidigare år, 110 miljoner kronor från den Globala Responsenheten under 2023 jämfört med 105 miljoner kronor under år 2022. Detta möjliggjordes bland annat genom öronmärkta insamlingar som kretsar, allmänhet och företagspartners bidragit till.

Svenska Röda Korsets bidrag under året

Vi fortsatte att ge stöd både till katastrofer och kriser som förekommit stort i media, samtidigt som vi prioriterat flera av de så kallade bortglömda och negligerade kriserna. Egna insamlade medel blir allt viktigare för att snabbt och relevant kunna svara upp mot akuta humanitära behov, i linje med Röda Korsets grundprinciper, till stöd för och som komplement för Nationella systerföreningars förmåga och närvaro på plats.

Kolera

Efter årtionden med framgång i att minska kolerafall i världen så har antalet fall sedan några år ökat i antal, och dessutom blivit mer dödliga. Mag- och tarmsjukdomen kolera hänger ihop med brist på tillgång på rent vatten och sanitetsmöjligheter. Det kan bero på underutveckling, fattigdom och konflikt, men också klimatförändringar eftersom extremväder som översvämningar och cykloner kan trigga utbrott. I början av året drabbades bland annat Malawi av en allvarlig koleraepidemi där vi bidrog med flera delegater till en ny Emergency Response Unit (ERU*), en modul specifikt utvecklad för insatser att stävja kolerautbrott som nu fick testas i fält för första gången.

Jordbävningar

I början av februari inträffade flera mycket starka jordbävningar i södra Turkiet, nära gränsen till Syrien, med ett stort antal döda och skadade samt massiv förstörelse och skador på bostäder och annan infrastruktur i båda länderna. De hårdast drabbade områdena i Syrien var dessutom redan tidigare starkt märkta av den långvariga konflikten i landet, med ett stort antal internflyktingar och andra i behov av humanitär nödhjälp. Även om vi bidrog med ett betydande stöd i form av både finansiering och expertdelegater till insatserna i båda länderna, låg vårt fokus på de drabbade områdena i Syrien. Där kunde vi förstärka, utveckla och länka till pågående insatser och bygga på vår redan existerande personalnärvaro i landet.

Också Afghanistan drabbades under året av en betydande jordbävning. Effekterna påverkades i hög grad av att decennier av konflikt och underutveckling gjorde att stora delar av landets befolkning redan befann sig i en utsatt humanitär och ekonomisk situation, utan tillgång till de mest basala tjänster såsom enkel hälsovård, skola och omsorg. Vi fortsatte att ge katastrofrelaterat stöd för att i samverkan med Afghanska Röda Halvmånen och andra rörelsepartners lindra situationen för de mest utsatta, med ett speciellt fokus på drabbade kvinnor och barn.

I september drabbades Marocko av en stark jordbävning med sitt epicentrum mellan Marrakech och Agadir, med avlägsna samhällen och byar i Atlasbergen bland de hårdast drabbade. Återigen fick vi användning av vår ERU-kapacitet, denna gång med fokus på sanitets- och hygienfrämjande insatser. På grund av strikta nationella regelverk vid import av material kom den SRK-ledda vatten och sanitetsinsatsen (med deltagande av fyra andra rödakors- och rödahalvmåneföreningar) att lägga ett stort fokus på lokala inköp av material, samt också att göra hela ERU-satsens klimatpåverkan så låg som möjligt. Förutom ledning och samordning av hela insatsen bidrog vi också med finansiering och ett betydande antal experter.

Krig och konflikt

Kriget i Ukraina fortsatte att skapa lidande inom och utom landet, där vi har pågående stora insatser. Efter att dammen i Kakhovka sprängdes den 6 juni, vilket skapade stor översvämning och skada längs floden Dnieper, bidrog vi med ett specifikt expertstöd med fokus på samordning och utbildning för att stötta och utveckla Ukrainska Röda Korsets kapacitet till katastrofstöd inom vatten och sanitet.

Sedan mitten av april har en konflikt i Sudan mellan två militära fraktioner inom landet väpnade styrkor eskalerat till ett inbördeskrig som nu omfattar stora delar av landet. Mellan 9–10,000 människor beräknas ha dödats, över 7.3 miljoner har blivit internflyktingar, och mer än 1,4 miljoner människor har flytt till grannländer som Egypten, Sydsudan och Tchad. Vi har genom att bygga vidare på ett redan pågående samarbete med våra systerföreningars i Sudan och Sydsudan bidragit till att dessa kunnat fortsätta och expandera sitt arbete med att ge stöd till de drabbade.

I slutet september inledde Azerbajdzjan en militär offensiv mot den tidigare av Armenien kontrollerade utbrytarstaten i Nagorno-Karabakh. Det ledde till att över 100,000 flydde till Armenien där de fick akut hjälp. Vi bidrog finansiellt och med stöd genom en samordnad delegatinsats.

Efter mindre lokala ökningar i intensitet, eskalerade den väpnade konflikten i Palestina och Israel under oktober till nivåer vi tidigare inte sett på decennier. Läget vid slutet av året är att vi inte på något sätt kan se den fulla effekten denna situation har på människor i de båda länderna. Hittills har SRK lyckats mobilisera stöd till sina systerföreningar i de båda länderna för att de skall kunna försöka svara upp mot de mest akuta humanitära behoven genom de aktiviteter som går att genomföra under de pågående intensiva striderna och luftangreppen.

Stormar

I maj drabbade tropiska cyklonen Mocha både Myanmar och Bangladesh, och vår personal på plats stöttade våra systerföreningar att genomföra de insatser som vi stödde finansiellt. Vi har även genomfört en uppföljningsresa till Bangladesh för att samla erfarenheter och stärka rapportering från insatsen.

Bara dagar efter jordbävningen i Marocko drabbades östra delen av Libyen av effekterna av stormen Daniel. Där ledde extremt snabba översvämningar till att två äldre och dåligt underhållna dammar kollapsade och att en betydande del av staden Derna helt spolades bort och ut i havet. SRK gav finansiellt stöd till insatsen.

På flykt

Världens farligaste migrantrutt går fortfarande över Medelhavet, och vi fortsatte att bistå Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) arbete med att ge hjälp till flyktingar och migranter ombord på fartyget Ocean Wiking. Insatsen kallad HSP@SEA har sedan 2017 räddat över 38,000 liv. Medan den politiska utvecklingen försvårat tillämpningen av internationell sjörätt och migranters rättssäkerhet för att söka asyl så emottog IFRC:s partner i denna operation det så kallade Right Livelihoodpriset (alternativa Nobelpriset) i slutet av året. Vi bidrog med både personal och pengar samt stöd till IFRC:s arbete för att skapa uppmärksamhet och påverkan kring migranters situation och rättigheter.

Matbrist

Antalet hungriga fortsatte som sagt att öka i världen bland annat på stora delar av den afrikanska kontinenten (cirka 157 miljoner drabbade), men också länder som exempelvis Jemen led av svår matbrist. Flera orsaker som hänger ihop har bidragit till att hungern nu ökar; konflikter, politisk instabilitet, ekonomiska inflationschocker och brist på utsäde och konstgödsel på grund av konflikten i Ukraina och extrema väderfenomen (vissa med koppling till klimatförändringar). SRK bidrog med stöd, delegat och pengar, till bland annat Somalia. IFRC reviderade i slutet av året sin regionala matosäkerhets-appell till att omfatta 18 länder och 14 miljoner människor i regionen.

 

* ERU– ett katastrofpaket med finansiering, utbildad personal och ibland också material.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!