Så förbereder vi oss för den kommande vaccinationen mot covid-19

Staffan Bolin ordförande i Lunds rödakorskrets är frivillig i vaccinationsinsatser.

Nästa år kommer sannolikt att präglas av vaccinering mot covid-19. Hur vi kan bistå är en fråga i många rödakorsares huvud just nu.

En del kretsar har börjat fundera på sin roll och har ställt viktiga frågor om hur vår respons kan komma att se ut.

Det har bildats en arbetsgrupp i tjänstepersonsorganisationen som håller på att titta på vår roll utifrån tre perspektiv:

Eventuellt stöd under kommande vaccinationskampanjer

Många kretsar har erfarenhet av att hjälpa till vid årliga vaccineringar mot säsonginfluensa och vi bistod också sjukvården vid vaccineringen mot svininfluensa 2009. Det är Sveriges 21 regioner som kommer att ansvara för vaccineringarna så det kommer att finnas skillnader i hur regionerna genomför uppdraget. Till exempel finns det regioner som undersöker om vaccinationen kan ske i större lokaler medan andra planerar att vaccinera på befintliga vårdcentraler. Vissa kretsar har redan fått frågor från vårdcentraler och börjat förbereda sig för en insats. Vi håller på att ta fram material som stöd för en sådan insats och vi följer upp med samtliga regioner för att höra kring deras planer och eventuella behov av stöd.

Påverkansarbete för att säkerställa tillgång till vaccin för alla som vistas i Sverige

Idag är inte detta givet utifrån det faktum att endast folkbokförda omfattas av nationella vaccinationskampanjer vilket till exempel exkluderar papperslösa personer. Vi arbetar vidare i dialog med centrala myndigheter för att få till stånd nationella riktlinjer vilket skulle skapa mer tydlighet. Vi vet också att vissa regioner redan nu tydliggjort att de kommer att erbjuda vaccin till alla.

Information till olika målgrupper

Vi kan vänta oss många frågor framöver där personer kontaktar Röda Korset på olika sätt för att få information och råd kring vaccin. Även här kommer vi behöva titta vidare på vilken information vi ska ge, hur vi ska gå tillväga, om vi ska bistå i informationskampanjer och frågor och svar inom våra egna verksamheter.

Mer information kommer att delas här på Rednet.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!