Strategisk Effektkarta – Ett Röda Korset på nätet

Strategisk effektkarta Ett Röda Korset på nätet

När Ett Röda Korset på nätet skulle startas upp så frågade man sig: Men vad ska projektet egentligen göra, hur ska vi kunna avgränsa det? Vad ska vi styra mot? Hur vet vi att vi gör rätt saker?

Svaret blev: Ta fram en effektkarta som definierar allt detta. I arbetet med att ta fram en effektkarta så identifierar man vad man vill se för effekter av det arbete man gör och man definierar mätområden för att kunna följa upp. På så sätt blir det enklare att prioritera de saker som driver önskade effekter och hoppa över annat som man kanske bara trodde var jätteviktigt.

Effektkartläggning och effektstyrning är standardiserade metoder som många använder sig av, speciellt i designkretsar när man pratar tjänstedesign, användardesign och digital utveckling. Vi tog hjälp av bolaget InUse för att utveckla vår effektkarta. Här kan du läsa hur de beskriver metoden: http://www.inuse.se/hur/effektstyrning-och-effektkarta/ Numera har vi också några av våra tjänstemän gått kurs för att vi ska kunna ta fram egna effektkartor.

Processen för att ta fram en effektkarta grundar sig på insikter från en serie intervjuer.

  • Inläsning - vad är redan sagt?
  • Målgruppsanalys - vilka ska vi utveckla för?
  • Intervjuer med representanter för målgrupperna - vad säger framtida användare?
  • Insikter - hur summerar man lärdomarna?
  • Effektområden - vad ska vi uppnå med vår utveckling?
  • Mätområden - hur ska vi följa upp?

Den effektkarta som vi har landat i och som strategisk styrgrupp har beslutat att vi ska styra Ett Röda Korset på nätet mot har fem effektområden: ökat engagemang, jobba smartare, ökad tydlighet, digital humanitär verksamhet och Ett Röda Korset. Varje område har ett antal indikatorer kopplade till sig.

Allteftersom vi börjar jobba med olika delar av den nya webben så kommer vi ta fram mer detaljerade effekter specifika för respektive del men också sätta konkreta kvantitativa mål. Under olika faser av projektet kommer olika effektområden stå i centrum. Indikationerna från styrgruppen är att nu i början är det viktigt att fokusera på "jobba smartare" och att "digital humanitär verksamhet" som kan handla om att ta fram nya digitala tjänster nog ligger längst bort på horisonten, men att det ändå är väldigt viktigt att ha med sig visionen att vi ska bli mer digitala som organisation. Grundtanken är att styrgruppenstegvis ska besluta om vilka effekter som man vill prioritera och ge projektteamet i uppdrag att lösa det. Projektteamet arbetar fram lösningar och gör det som har störst effekt först.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!