Infoservice återgår till ordinarie tider från och med 1:a oktober. Teleöppet-tider blir då vardagar kl. 10-12 och 13-16.

Materiellt bistånd – så kan vi tänka kring bedömning, avgränsning, tillvägagångssätt och finansiering

Hedemorakretsen delar ut mat

Just nu kommer många frågor kring materiellt bistånd. I denna artikel hittar du information som kan vara till nytta i arbetet.

Bildtext: Kretsen i Hedemora delar ut matkassar tre gånger i veckan till personer i olika utsatta situationer.

Riktlinje för materiellt bistånd

Som styrdokument och stöd finns Riktlinjen för materiellt bistånd. Den ger vägledning till kretsar, frivilliga, förtroendevalda och anställda i vad materiellt bistånd är och hur Svenska Röda Korset beslutar om och tillhandahåller materiellt bistånd.

Hur görs bedömning och avgränsning?

När en bedömning görs är det alltid behovet som ska styra och inte en persons bakgrund. 

Riktlinjen för materiellt bistånd ger också vägledning i hur man kan göra bedömningar och avgränsningar och ger exempel på kontrollfrågor att ställa inför ett beslut om att tillhandahålla materiellt bistånd:

  • Syftar det tilltänkta biståndet till att täcka ett grundläggande humanitärt behov?
  • Befinner sig individen/målgruppen i en situation av nöd, akut eller långvarig?
  • Kan individen/målgruppen få sina behov tillgodosedda på annat sätt? Kan stat eller kommun tillgodose individens behov?
  • Hur förhåller sig den tilltänkta insatsen/åtgärden till våra grundprinciper? Riskerar den till exempel att vara diskriminerande?
  • Riskerar insatsen att påverka individen/målgruppen direkt eller indirekt negativt?

Tillvägagångssätt - med grundprinciperna som kompass

För att ge bästa möjliga stöd, både i vardag och kris, lutar vi oss mot våra sju grundprinciper. Denna kompass har vi alltid med oss, och den genomsyrar allt vårt rödakorsarbete.

Materiellt bistånd utgår från humanitetsprincipen, att förhindra och lindra mänskligt lidande. Genom att antingen ge eller subventionerna exempelvis kläder bidrar vi till att personer får relevanta kläder som stärker möjligheter att delta och fungera i vardagen. Kom ihåg att låta personer själva få välja kläder för att stärka självbestämmande och värdighet, samt att det är föräldrars uppgifter att bestämma vad deras barn behöver och ska ha.

Vid utdelning av materiellt bistånd är det extra viktigt att använda sig av grundprincipen opartiskhet, och särskilt tänka icke-diskriminering. Vi ger materiellt bistånd till alla som behöver det, utan åtskillnad. Genom att se till behov och inte person säkerställer vi att vi är och uppfattas vara en medmänsklig och opartisk humanitär aktör.

Finansiering

Information om tillfälliga möjligheter att söka medel för verksamhet läggs i regel ut på Rednet på sidan Stärka ekonomin. Där samlas instruktioner och ansökningsblanketter. Statliga medel finns ofta tillgängliga genom de olika Länsstyrelserna. Även de olika regionerna lyser ut medel några gånger per år, och ofta för verksamheter som ryms inom Svenska Röda Korset. Både medel från länsstyrelserna och regionerna kan kretsarna söka direkt. Tjänsteorganisationen finns givetvis tillgänglig som bollplank och stöd.  

När kretsen inte har egna medel för att täcka verksamheten finns just nu möjlighet att söka från den interna Beredskapsfonden.

Vill du veta mer och utbyta erfarenheter med andra?

Välkommen på digital nätverksträff med temat ”Möta grundläggande behov med materiellt bistånd – vad innebär det och hur går det till?”

  • 14 juni, klockan 17:30-19:00 via Zoom. Anmäl dig via Kalendariet.
  • 31 augusti, klockan 17:30-19:00 via Zoom. Anmäl dig via Kalendariet.

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!