Lärande, utbyte och dialog med Migrationsverket om återvändande

Workshop

Under en heldagsworkshop tillsammans med Migrationsverket tog vi oss an frågor och utmaningar kopplat till samtal, stöd och bemötande vid avslag och återvändande.

Inom ramarna för verksamheten stöd vid avslag och återvändande och projektet AMIRA II (Assisting Migrants in Return and Asylum) genomförde vi på nationella avdelningen en workshop den 24 oktober tillsammans med Migrationsverket. Ett 40-tal anställda inom områdena asyl- och återvändande, samt förvar och processledning deltog. 

Röda Korset har en avsiktsförklaring med Migrationsverket som innebär samverkan och dialog på en rad olika områden, däribland återvändande. För Röda Korset innebär avsiktsförklaringen och de regelbundna möten som hålls flera gånger per termin tillfällen att lyfta fram observationer och humanitära konsekvenser av praxis och rutiner. Dessa forum och möten är en viktig del i vårt arbete med humanitär diplomati. I planeringen av året kom vi gemensamt fram till att det finns ett behov av att diskutera vikten och betydelsen av bland annat bemötande och samtal vid avslag på asylansökan. 
 
Ett annat syfte med dagen var att sprida information om vårt stöd till individer och vår kunskap på området för de som arbetar på Migrationsverket ute i regionerna. Syftet med workshopen var att diskutera och skapa lärande kring återvändares utsatthet och behov samt behovet av framtida rustande och stödjande insatser för personer med avslag och inför ett återvändande. Röda Korset har sett att det behövs ett förstärkt arbete kopplat till bemötande, samtal och praktiskt stöd för just denna målgrupp.  

Under workshopen diskuterades frågor såsom hur information kan förtydligas i samtal med personer som har fått avslag på asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. På dagordningen fanns även frågor om reintegrationsstöd och hur samarbetet med organisationer i återvändandeländerna kan förbättras samt hur information om dessa program kan tydliggöras till personer som fått avslag. Vi diskuterade även genomförandet av så kallande ”Återvändandecenter”, risker med dessa samt hur de skulle kunna bidra till ett mer humant, värdigt och hållbart återvändande.  

Anna, Återvändande-enheten i Malmö, om dagen: 

Vad tycker du om dagen? 

- Det har varit väldigt givande och intressant. Särskilt att veta vad som är på gång, att brainstorma idéer och att höra om Röda Korset och den rådgivning och de samtalen som ni har. Vi behöver utveckla våra kunskaper inom det. Känner mig trygg med att hänvisa till er framöver. Ni kan hjälpa på ett annat sätt än vad vi kan; mer avslappnat med samtal hos er och att ni har mer tid.  

Vad tar du med dig? 

- Hur vi kan samverka och vad som kan bli bättre. 

Något du önskar mer kunskap, information eller stöd inom? 

- Exempel från verksamheten på lyckade återvändanden. 

För kännedom så har återvändandeenheten i Malmö efter dagen i oktober bokat in en fördjupningsworkshop på sina planeringsdagar i november och tidigare i år har vi även utbildat mottagningsenheten i Norrköping. 

Läs mer om stödet vi ger till personer som har fått avslag på asylansökan här 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!