Våra psykologer utreder konsekvenser av att sitta i förvar

Beata Himmelmann och Elisabeth Marklund, psykologer på Röds Korsets behandlingscenter i Göteborg

Fokus för undersökningen är förvarstagande av migranter och är en del av Röda Korsets projekt för att utreda alternativ till förvar.

Psykologerna Beata Himmelmann och Elisabeth Marklund vid Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg sammanställer forskningen kring de mentala konsekvenserna av frihetsberövande.

- Hittills kan vi dra slutsatsen att tid i förvar har mycket negativa följder för det psykiska måendet, fortsätter Elisabeth. Depression, posttraumatiskt stressyndrom och andra ångesttillstånd är svårigheter vi oftast stöter på.

Faktorer som kan påverka personers psykiska hälsa är osäkerhet kring hur lång tiden i förvar kommer att bli och vad som riskerar att hända efteråt samt nivån av traumatisering innan tiden i förvar.

Forskningen är hämtad från Sverige och andra länder. Visst material har hämtats in med hjälp av andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar som har verksamhet för frihetsberövade.

- Vi har börjat med att sätta oss in i den forskning som finns om konsekvenserna av förvar, berättar Beata. Vi har läst artiklar och rapporter för att få del av personliga berättelser och analyser av måendet på gruppnivå. Vi hoppas att det kommer ge oss en tydlig bild mentala konsekvenser att förmedla i rapporten.

Genom att utreda vilka effekter tid i förvar har kan det bidra till fler alternativ till förvar, utöver uppsikt. Svenska Röda Korset har tagit ställning för att frihet alltid ska vara norm och om det finns grund för att inskränka friheten ska alternativ till förvar alltid beaktas först. 

Det är AMIF (EU:s Asyl-, migration- och integrationsfond) som medfinansierar projektet, vilket pågår till den 30 juni 2022.

Våra frivilliga besöker personer som sitter i förvar, läs mer om vårt stöd till förvarstagna.

 

 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

eu-logo-350x350.png

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!