Internationella Solidaritetsdagen för tortyröverlevare den 26 juni

På Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde hjälper vi människor som lider av trauman från krig, tortyr och/eller svåra flyktupplevelser.

Den 26 juni är det internationella solidaritetsdagen för tortyröverlevare. Dagen är till för att uppmärksamma att tortyr fortfarande sker i många delar av världen samt för att visa stöd till tortyröverlevare.

Tortyr innebär ett enormt humanitärt lidande som leder till fysiska, psykiska och psykosociala konsekvenser. De fysiska konsekvenserna av tortyr är breda och innebär att patienter kan behöva vård från olika delar av den somatiska sjukvården, till exempel tandvård, neurologi, gynekologi eller ortopedi. Tortyr kan också leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller depression. Den ohälsa som tortyröverlevare kan drabbas av leder inte bara till ett humanitärt lidande utan även till sociala och samhällsekonomiska konsekvenser för berörda personer, deras familjer och samhället i stort. Har man blivit utsatt för tortyr har man rätt till rehabilitering enligt FN:s konvention mot tortyr som Sverige har åtagit sig att följa.

Tortyröverlevare som grupp är ofta osynliggjorda. Enligt vissa beräkningar kan det finnas hundratusentals drabbade individer i Sverige men det saknas exakta siffror. För att öka kunskapen om vilken vård regioner erbjuder tortyröverlevare har Svenska Röda Korset under 2022 genomfört en nationell kartläggning.  Kartläggningen genomfördes baserat på en enkät som skickats till alla Sveriges Regioner. Utifrån svar från 17 regioner har vi kunnat se att antalet patienter i varje region varierar kraftigt. Utifrån enkätsvaren går det också att konstatera att det inte finns en konsekvent använd metod för att journalföra patienter som utsatts för tortyr.

Vårdens organisering skapar hinder för tortyröverlevare att få bra vård. Till exempel så görs väldigt få insatser på primärvårdsnivå och patienter som remitteras till specialistvård får gå utan behandling under de långa väntetiderna. Vissa regioner har regler om att psykologisk behandling inte kan ges samtidigt som vissa somatiska behandlingar.

Många regioner svarar i den utskickade enkäten att kunskapen om tortyr och dess konsekvenser är låg hos vårdgivare något som även tidigare studier i Sverige visat på. En konsekvens av låg kunskap är att tortyröverlevare inte får ett gott bemötande, inte får nödvändig behandling och att onödiga remisser görs. Kartläggningen visade också att tortyröverlevare som är papperslösa eller asylsökande ofta exkluderas från rehabilitering genom olika bestämmelser.

Den 29 juni så lanserar vi kartläggningen Tillgång till vårdresurser för tortyröverlevare.

Här kan du läsa hela rapporten 

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!