Grundprinciperna är ett enkelt och tydligt sätt att beskriva Röda Korset

Ordförande Anna Hägg-Sjöquist

Så säger vår ordförande Anna Hägg-Sjöquist, som vidare berättar hur hon använder och funderar kring grundprinciperna. Detta är årets sista del artikelserie om grundprinciperna, där rödakorsare delar med sig av erfarenheter där grundprinciperna verkat som kompass.

Anna inleder med att understryka vikten av att alla rödakorsare, oavsett om vi är frivilliga, förtroendevalda eller tjänstepersoner, arbetar utifrån våra grundprinciper och att all vår verksamhet har sin utgångspunkt i dessa.

– På så sätt får vi förtroende och kan bistå medmänniskor utifrån de bästa förutsättningarna. Principerna ger oss trygghet och vägleder oss i vårt dagliga rödakorsarbete.

Exempel på hur samtliga grundprinciper används som kompass

Varje gång Anna har i uppgift att presentera Röda Korset så brukar hon beskriva våra grundprinciper och hur de styr vårt arbete.

– Det är ett enkelt och tydligt sätt att beskriva Röda Korset.

I arbetet med att ta fram förslaget till strategisk inriktning 2024-2030 var grundprinciperna utgångspunkten. Detta menar Anna genomsyras i strategin, som i maj antogs av Riksstämman med visionen ”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld”.

– I strategidiskussionerna kom vi fram till att mångfald är en del av vårt samhälle och för att än bättre ta oss an vårt uppdrag behöver vi öppna upp och bjuda in allt fler. Principerna om humanitet och opartiskhet har därför också varit utgångspunkten i det förslag till mångfaldsstrategi som styrelsen inom kort kommer besluta om.

Neutralitetsprincipen diskuteras just nu flitigt och det är också den princip som Anna oftast mött frågor kring. Hon pekar på att det är vår neutralitet som ofta ger oss till tillträde att bistå med humanitära insatser där andra har svårigheter att få tillgång.

– Vår neutralitet är extrem viktig att upprätthålla för att vi skall kunna bistå alla som behöver vår hjälp.

Anna ser dock att det är viktigt att Svenska Röda Korset deltar i debatten och framför de humanitära konsekvenser som exempelvis ett lagförslag kan ha. Därför undertecknade hon under hösten det brev som tillställdes politiska beslutsfattare om de humanitära konsekvenserna av den föreslagna ”informationsplikten”. Just påverkan och opinionsbildning, och hur vi kan förbättra det arbetet, var också något som diskuterades i arbetet med att ta fram vår nya strategi.

– Och då självklart göra detta utifrån vårt uppdrag att verka för medmänsklighet och då också tydligt ta avstånd från all form av diskriminering.

Anna berättar vidare att självständighetsprincipen är något som styrelsen och hon ofta har att diskutera och relatera till. Innan vi går in i exempelvis ett nytt samverkansavtal behöver rätt avvägningar göras hur samarbetet ska se ut så att inte vårt oberoende äventyras.

– Vi bistår staten i viss verksamhet men det är oerhört viktigt att vi upprätthåller vårt oberoende då vi samarbetar med myndigheter, andra organisationer eller andra aktörer.

Röda Korsets verksamhet utförs huvudsakligen av frivilliga och detta är något som styrelsen behöver ta i beaktan i samband med diskussioner kring verksamhetsplan och budget.

– Där behöver vi ställa oss följande frågor. Erbjuds våra frivilliga den support de behöver för att utföra sin verksamhet? Får vår frivilliga bra introduktion? Tillhandahåller vi rätt utbildningar och rätt stöd för att utveckla den frivilliga verksamheten?

Vidare funderar Anna en hel del på enhetsprincipen och att det enbart får finnas en nationell förening per land.

– Inom Svenska Röda Korset har vi ett självständigt ungdomsförbund och juridiskt självständiga kretsar. Detta har vi anledning att regelbundet ha en dialog kring i ljuset av enhetsprincipen.

Vidare ser hon en utmaning i att vi i allt större områden saknar lokal närvaro och att vi dessvärre ser en utveckling av att lokal verksamhet där vi behöver vara läggs ner. Anna menar att detta är en fråga som vi behöver ägna mer tid och fler resurser åt framöver.

– Vi kommer behöva stärka vår lokala närvaro inte bara där kretsar saknas utan också finna former för att upprätthålla en aktiv verksamhet i hela landet. Inte minst gäller detta vår kris- och katastrofberedskap.   

Anna är ofta i kontakt med sina ordförandekollegor i andra nationella föreningar för att diskutera och utbyta erfarenheter. Tillsammans förbereder de sig också för gemensamma möten, som exempelvis Generalförsamlingen.

Universalitetsprincipen säger att rödakors - och rödhalvmånerörelsen är en demokratisk organisation där alla föreningar har en röst oavsett storlek. Vi har ett solidariskt ansvar att samarbeta mellan de olika föreningarna och inom rörelsen.

Grundprinciperna är vårt verktyg, inte ett hinder

Anna tycker det är viktigt att alla nya rödakorsare får en bra introduktion till grundprinciperna.

– Men lika viktigt är det att hålla principerna levande genom att återbesöka dem, diskutera dem, ha med dem i all planering av verksamhet och budget.

Vidare ser hon gärna att vi kan bli ännu bättre på att beskriva Röda Korset och våra grundprinciper i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.

– Jag tror många delar våra värderingar och skulle vara intresserade av att bli medlem om man upplevde att medlemskapet handlar om att tydligt ta ställning för medmänsklighet.

När Anna besökt andra nationella föreningar så slås hon ofta av ”närvaron” av grundprinciperna.

– De finns ofta illustrerade i kontorsmiljön på ett sätt att man ”känner ” att man faktiskt är på Röda Korset. Likaså har jag ofta imponerats av den självklara stolthet som frivilliga och medarbetare pratar om Röda Korset och våra grundprinciper.

Avslutningsvis säger Anna att i stort sett har vi har god kunskap om våra grundprinciper men vi kan ändå göra mer för att öka kunskap och förståelse för våra principer. På så sätt kan vi till fullo förstå vilken nytta vi har av och vilka möjligheter våra principer ger oss.

– Kom ihåg att principerna är vårt verktyg att bistå med humanitära insatser – inte ett hinder för att bistå någon i behov av vårt stöd

Mer om grundprinciperna

Mer om grundprinciperna finns att läsa i Kunskapsbanken på Rednet. Där hittar du också länkar till tidigare delar i artikelserien.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!