Fortsatta humanitära behov kopplat till vaccineringen mot Covid-19

Vaccinationsstödjare från Röda Korset hjälper till i vaccinering mot covid-19 på vårdcentralen i Likenäs. Elly Branhammar är volontär i Dalby rödakorskrets.

Vaccinationsarbetet i Sverige fortsätter och för många grupper i samhället är vaccinationsgraden nu hög. Analyser från Folkhälsomyndigheten och regionerna visar dock, trots vissa framsteg, att det fortsatt råder stora skillnader mellan bostadsområden med olika socio-ekonomisk status.

Behovet 

Exempelvis hade endast 57 procent av invånarna i stadsdelen Angered tagit minst en vaccindos i början på oktober 2021. I hela Göteborg är siffran 78 procent, och i Sverige som helhet 84 procent.  

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare konstaterat att människor som lever i en socioekonomiskt utsatt situation är mer riskutsatta för viruset då många har samhällsbärande yrken, bor och pendlar på ett sätt som inte gör det möjligt att arbeta hemma eller hålla tillräckligt avstånd. Ohälsan är också generellt högre bland boende i socio-ekonomiskt utsatta områden, vilket gör att fler tillhör riskgrupper och riskerar att bli allvarligt sjuka om de skulle insjukna i Covid19. Majoriteten av de människor som behandlas på intensivvårdsavdelningar just nu är ovaccinerade. 

Ny fas i vaccinationsarbetet 

Vaccinationsarbetet i Sverige går in i en ny fas. Från att det primära fokuset har varit att vaccinera den breda allmänheten riktas nu arbetet till de grupper eller bostadsområden där vaccinationsgraden är låg i relation till den övriga befolkningen.  

För att möta detta behov meddelade regeringen nyligen att 40 miljoner extra i stöd tilldelas regionerna för att de ska kunna utföra mer riktade insatser för att öka vaccinationsgraden där den är lägre. Pengarna ska till exempel gå till uppsökande verksamhet, riktade informationsinsatser, kallelser och drop-in-mottagningar. Folkhälsomyndigheten tar nu fram detaljerad statistik på kvartersnivå för att hjälpa regionerna att rikta insatserna rätt. Länsstyrelserna har i sin tur fått i uppdrag att stödja detta arbete, bland annat genom lägesbilder och att sprida goda exempel.  

Svenska Röda Korsets arbete fortsatt viktigt

Svenska Röda Korset arbetar med tre huvudspår i vårt vaccinationsarbete: 

  • Vaccinationsstödjare på vaccinationsplatser
  • Informationsinsatser – prata om vaccin med fokus där behoven är som störst
  • Påverkansarbete för att lyfta behov och undanröja hinder för människor att få tillgång till vård

Som organisation arbetar vi alltid behovsbaserat och just nu är det ett fortsatt behov av informationsinsatser och påverkansarbete. Vi vet av erfarenhet att den tillit många människor i utsatta situationer känner för Röda Korset är en viktig anledning till varför vi är ett betydelsefullt komplement till offentliga aktörer som också arbetar med att sprida information om vaccin.  

På Rednet finns mer information om hur kretsar kan bedriva informationsinsatser. Nu när många verksamheter kommer igång igen så är ett tips att inkludera en informationskomponent i den befintliga insatsen. Hur man kan göra det går att läsa om under “Frågor och svar” på sidan för Informationsinsatser – Prata om vaccin.  

När Röda Korset möter behov genom verksamheter lokalt är det viktigt att samtidigt arbeta med påverkansarbete. Genom våra erfarenheter under pandemin hittills vet vi bland annat att den låga vaccinationsgraden bland människor i utsatthet inte främst kan förklaras med personers ovilja att vaccinera sig, utan att det handlar om information som inte når ut på rätt sätt i kombination med strukturella hinder och höga trösklar för att praktiskt kunna göra det. En krets som får kännedom om olika hinder, brister i informationen från myndigheter eller utförandet kan bedriva påverkansarbete på två sätt: 

  • Dels genom att lyfta med kommunen, vårdcentralen eller regionen direkt i dialog med dem och på så sätt försöka påverka för förändring,

  • Genom att i kretsrapporten fylla i de fritextrutor som finns gällande glapp/hinder som kretsen observerar. Detta kan sedan användas i de många nationella upparbetade dialoger Svenska Röda Korset har med myndigheter på nationell nivå.
Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!