Förening 2.0 - en satsning på föreningsutveckling

Hur behöver vi utveckla vår organisation för att göra det enklare för kretsar att bedriva relevant verksamhet och vara en attraktiv organisation att engagera sig i? Vilka verktyg och vilket stöd behövs för vår tids och framtidens rödakorskretsar? Det ska projektet Förening 2.0 utforska och leverera på – en sammanhållen extrasatsning på föreningsutveckling med start 2021.

För att på bästa sätt stötta kretsars genomförande av den strategiska inriktning, med de prioriteringar på verksamhet och en krets per kommun som den innehåller, tar vi nu ett samlat grepp för att accelerera den föreningsutveckling som samtidigt behöver ske. Administrationen för kretsen behöver förenklas, bland annat genom effektiva stödprocesser och digitala verktyg. 

Satsningen kommer att svara mot dagens behov, t.ex. vilket stöd som behövs för att kommunkretsar ska fungera, men behöver också adressera de nya utmaningar som uppstår efter förflyttningen till kommunkretsar, post Corona, och en ökad samhällsdigitalisering. 

I stora drag kommer satsningen fokusera på: 

  • Förbättrade och mer sammanhållna digitala verktyg för kretsar och frivilliga, som underlättar verksamhet och engagemang. 
  • Relevant stöd till kommunkretsar: Utveckling och organisering av tjänster och stödprocesser som erbjuds av eller genom Svenska Röda Korset centralt.
  • Metoder för att säkra långsiktigt och hållbart frivilligt engagemang: Utveckling av metoder för att säkra långsiktigt engagemang, fler frivilliga, mångfald, ledartillväxt och bibehållet antal medlemmar.
  • Framtidens förening: Hur ska organisationen formas för att säkerställa t.ex. föreningsdemokrati och finansiering, i ett förändrat samhälle?

Spännande frågor, framgångsfrågor, svåra frågor, utvecklande frågor, frågor utan färdiga svar där det finns behov av att lyssna, lära och testa för att hitta vår väg fram. Även om vi alla kanske hade velat ha svar och lösningar så är detta många stora viktiga frågor och det här är en process som kommer pågå under flera år. Mycket kan ske parallellt men inte allt. Vissa processer har vi pågått och förberetts hela våren andra drar vi igång nu.  

Ansvarig för satsningen är avdelningschef Nationell verksamhet, Johann Knigge. Åsa Ander, organisationsutvecklare på GS stab är tillsatt som projektledare. Satsningen innebär att tjänsteorganisationen kommer prioritera resurser för att jobba med de här frågorna och det kommer att behövas input från kretsar i alla led. 

Styrgrupp

Just formar Johann en styrgrupp som han ska kunna ta hjälp av i de strategiska besluten och i styrningen mot de prioriterade målen. Planen är att styrgruppen ska innehålla 2 direkt berörda chefer från tjänsteorganisationen och 2-3 förtroendevalda. Har du förslag på något regionråd eller någon kretsordförande som du tror skulle vara perfekt för det här uppdraget så hör av dig omgående till info@redcross.se. Vi planerar för ett inledande styrgruppsmöte innan midsommar. 

Frivilliga och förtroendevalda

För att säkerställa relevant input till processerna och för att förankra det som sker kräver satsningen en hög involvering av frivilliga och förtroendevalda. En plan för det kommer tas fram och beslutas av styrgruppen. Vi kommer informera och bjuda in brett till öppna samtal men lika ofta kommer det handla om att prata med en mindre grupp och låta några representanter testa i liten skala. Ibland kommer det handla om muntliga samtal och ibland kommer vi bjuda in till digitala forum. Tyngdpunkten kommer ligga i information via Rednet och kretsnytt och dialog med användare och målgrupper inom ramen för varje delprojekt, varje digitalt verktyg och varje frågeställning. 

Hör av dig

På olika sätt kommer det finnas plats för alla som är nyfikna och intresserade, alla som vill vara med och påverka och bidra! Det som är aktuellt här närmast är deltagande i olika grupper kopplat till digitalisering och digitala verktyg. Det kommer såklart även komma inbjudan specifikt för varje process. Maila till info@redcross.se både om du har ett förslag till styrgruppen och om du vill anmäla ditt eget intresse för att vara med framöver. Beskriv gärna vad du är intresserad av att delta i. 

Hälsningar Åsa

 

 

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!