Återvändandecenter - Röda Korsets arbete med stöd vid avslag och återvändande

Volontärer har språkträning

Svenska Röda Korset har i många år arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. Stödet handlar om att lindra och förhindra mänskligt lidande. Inom projektet AMIRA II utvecklar vi stödet till personer med avslag, sprider kunskap om behov och förbättringsområden samt utvecklar samverkan på nationell och internationell nivå.

Regeringen gav i juni 2023 Migrationsverket ett uppdrag att påbörja inrättandet av återvändandecenter, det vill säga särskilda boenden för personer som har fått ett verkställbart överförings-, utvisnings- eller avvisningsbeslut. Återvändandecenter ska bidra till en välfungerande återvändandeprocess vilket enligt regeringen ska leda till ett ökat återvändande. Återvändandecentren ska också ge en tydlig signal från politiskt håll till den enskilda individen att personer som inte beviljas uppehållstillstånd måste lämna landet. En flytt till ett återvändandecenter är tänkt som en tydlig markering att personen ska lämna landet. 

Migrationsverket har under hösten år 2023 upprättat återvändandecenter (piloter) på fem platser i landet i anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö. Tanken är att personer med ett lagakraftvunnet beslut som fortfarande har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket, i praktiken främst barnfamiljer, ska erbjudas en plats på ett återvändandecenter. Dessa center innebär inte att en individ frihetsberövas som på förvar eller att erbjudandet är tvingande, men det är ett krav att flytta för att få behålla rätten till boende och dagersättning.

Svenska Röda Korset har deltagit i både nationella och regionala dialoger med Migrationsverket kopplat till etablerandet av återvändandecenter med syfte att lyfta risker samt önskemål om arbetssätt och andra möjligheter till förbättringar. Migrationsverkets uppdrag har också lett till stor efterfrågan på utbildningsinsatser till deras personal med syfte att bidra till ett mer humant och värdigt återvändande. Dialog har även förts med vissa kretsar om intresse och möjlighet att bidra med aktiviteter på boendena.

Röda Korsets arbete med stöd vid avslag och återvändande 

Personer med avslag på asylansökan befinner sig ofta i en svår och utsatt situation. Vi arbetar för att återvändandeprocessen ska vara rättssäker och att själva återvändandet ska ske under så humana och värdiga former som möjligt. Vårt arbete med stöd vid avslag och återvändande utgår ifrån individens behov och sker alltid i enlighet med våra grundprinciper som humanitet, opartiskhet och självständighet. Detta betyder att vi utgår ifrån de humanitära behoven hos individen i våra stödinsatser. Vi ger stöd utifrån behov, oavsett status eller form av återvändande, det vill säga oavsett om personen återvänder självmant eller tvångsvist (i Polisens regi). Antalet individer som söker stöd vid avslag och återvändande i vår verksamhet har ökat.

Vår utgångspunkt är de humanitära behoven och att det alltid är frivilligt för enskilda att ta emot råd och stöd från oss. Samt att vi arbetar självständigt och inte på uppdrag av myndigheterna.  

Aktiviteter som vi kan bidra med på återvändandecenter: 

  1. Tillhandahålla material om information om migrationsrådgivning och stöd. 
  2. Juridisk rådgivning på plats om asyl och återvändande (likt det vi gör på andra boenden vid behov).
  3. Rustande och stödjande insatser i samverkan med krets (inklusive psykosocialt stöd)
  4. Aktiviteter för barn och föräldrar (för att främja en mer meningsfull fritid och sysselsättning)

Fortsatt arbete med Återvändandecentren

Tillsammans med kretsen i Malmö har vi haft ett möte med Migrationsverket på plats på ett av återvändandecentren i Skåne för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra situationen för de boende samt erbjuda olika stödjande insatser utifrån vår roll som humanitär aktör. Det var ett positivt möte och vi ser fram emot att noga följa utvecklingen med återvändandecenter utifrån eventuella humanitära konsekvenser för personer med avslag samt att utveckla insatserna tillsammans lokalt.

På nationell nivå fortsätter vår dialog med Migrationsverket kring att påverka myndighetens fortsatta arbete med utveckling av boendena och hur vi utifrån våra erfarenheter kan bidra med ett humant och rättssäkert perspektiv framåt.

Kommentera artikeln

För att kommentera och läsa andras kommentarer behöver du vara inloggad med ditt rödakorskonto. Logga in genom att klicka på figuren högst upp till höger. Vi använder kommentarstjänsten Commento. Innan du loggar in första gången behöver du aktivera ditt rödakorskonto.

Har du en fråga, kontakta Infoservice.

Kontakta Infoservice

0771–19 95 00 

Fråga oss i chatten!